#!/bin/sh echo "Content-type: text/html" echo echo ""